Pra:thah Smarani:yam

 1. GURU PARAMPARA HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 2. HARYASHTAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 3. SRI KRUSHNA ASHTAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 4. PANCHAYUDHA STHOTHRAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 5. GAJENDRA MOKSHANAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 6. SLOKA THRAYAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 7. PARATHVADI PANCHAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 8. PARAMARTTHA SLOKADVAYAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 9. SARANAGATHI HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 10. CHARAMA SLOKAS HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 11. HAYAGRIVA STHOTHRAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
Pratah Smaraneeyam 1: | Download
Pratah Smaraneeyam 2: | Download
Pratah Smaraneeyam 3: | Download
Pratah Smaraneeyam 4: | Download
Pratah Smaraneeyam 5: | Download
Pratah Smaraneeyam 6: | Download
Pratah Smaraneeyam 7: | Download
Pratah Smaraneeyam 8 : | Download
Pratah Smaraneeyam 9: | Download
Pratah Smaraneeyam 10: | Download
Pratah Smaraneeyam 11: | Download

Related Chantings

Sankeshepa-ramayanam

Listen

Nithyanusandhanam

Listen

Prajna slokas for daily

Listen

Sri Vishnu Sahasranamam

Listen

Pratah Smaraneeyam

Listen

Bhagavad Geeta

Listen

Aditya Hrudayam

Listen

Hayagreeva Sthothram by HH Swamiji

Listen